BAŞKAN'DAN

Prof.Dr. Ali Resul USUL
Dekan

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, bireye ve toplumun her katmanına temas eden konularla ilgili araştırmalar yapan psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyal antropoloji ve dilbilimi gibi farklı disiplinleri çatısı altında toplamaktadır. Bu disiplinlerin her biri, kendine özgü ve birbirini destekleyen araştırma yöntemlerine sâhiptir.

Bir yandan çok ayrıntılı verilerin nicel analizlerinden günümüz toplumsal yaşamına dair bilgiler üretmeye önem verilirken, diğer yandan nitel olarak alanında öneme sâhip kaynaklardan, tarihe yön vermiş ve etkisi hâlâ hissedilen kültür ve medeniyetlerin yaşam biçimlerine, inançlarına, sosyo-ekonomik ve siyasi yapılarına dair bilgiler, sebep-sonuç ilişkisi dikkate alınarak çıkartılmaktadır. Geçmişi aydınlatmak, günümüz problemlerine çözüm üretmek ve geleceğe ışık tutmak üzere, üniversitemiz, sâhip olduğu güçlü alt yapısıyla lisans ve lisansüstü düzeyde verdiği eğitimlerle derinlemesine araştırmalar yapan üstün nitelikleri haiz sosyal bilim araştırmacılarını yetiştirir. Bunun yanında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu kadrolara yetiştirdiği mezunlarla çözümler sunar.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleriyle, birey ve topluma temas eden konuları bünyesinde toplayan ve akademik düzeyde ilgilerin odaklandığı bir müfredat anlayışına sâhiptir. Bölümlerimizin müfredatı, öğrencilerimizin, Türkiye ve dünya ölçeğinde her disiplinin kendi alanına ilişkin analizler yapıp, çözümler üretecek perspektifte olmalarını amaçlamaktadır.

Alanında uzman ve disiplinler arası araştırma yöntemlerine hâkim öğretim üyelerimiz, kendi bölüm ve fakültelerinin yanı sıra, diğer fakültelerin öğrencilerine de zamanın ruhuna hitap eden bakış açıları kazandıracak konularda öncülük etmektedirler.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi