BAŞKAN'DAN

Prof. Dr. Naci Karacaoğlan
Dekan

Sevgili Öğrenciler,
Son yıllarda tüm dünyada tıp ve eğitim bilimlerinde gözlenen hızlı gelişmeler, tıp fakültelerinde uygulanan eğitim programlarının, ölçme değerlendirme sistemleri de dahil olmak uzere tüm bileşenleriyle yeniden gözden geçirilmesi ve yapılandırılmasını zorunlu kılmıştır. Önceleri daha çok öğretici merkezli olan klasik eğitim programları, problem çözmenin öne çıktığı ve farklı düzeylerde de olsa öğrencinin merkeze alındığı (öğrenci merkezli) disiplinlerarası entegre eğitim programları yönünde değişmeye başlamıştır. Hastaneye dayalı tıp eğitiminin yerine topluma dayalı eğitim modelleri tartışılmaktadır. Standart programların yerine seçmeli ağırlıklı müfredatlar geliştirilmeye çalışılmaktadır. Geleneksel usta-çırak ilişkisininin yerini sistematik planlı eğitim modelleri almaya başlamıştır.

Eğitim ve öğretim kendi butunluğu ve karmaşıklığı icinde ele alınmaya ve somut uygulamalar üzerinden yapılandırılmaya çalışılmaktadır. Eğitim sonucunda elde edilen işe-dayalı, karmaşık çıktıların ölçülebilmesi yönünde performans ve yeterliliğe dayalı alternatif değerlendirme yöntemleri gündeme gelmektedir.

Dünya ile bütünleşme çabalarının doğal sonucu olarak eğitim ve tıp dunyasında yaşanan bu çok boyutlu gelişmeler, ülkemizde bulunan tıp fakultelerinde de değişim ve dönüşümu zorunlu hale getirmiştir. Ayrıca son yıllarda acılan yeni tıp fakülteleriyle birlikte ortaya çıkan durum, ülkemizde tıp eğitiminde ulusal düzeyde bir standardizasyonun sağlanması yönünde önemli çabaların ortaya çıkmasına yol açmıştır.

1990'lı yıllardan itibaren tıp fakültelerimizde ve ulusal olçekte çalışmalar ve işbirliği ivme kazanmış olup, 2001 yılında oluşturulan Ulusal Çekirdek Müfredat (Ulusal CEP) ile ilk defa toplumun gereksinimlerine yönelik nitelikli hekim yetiştirmek icin eğitim programlarında yer alması gereken konular ve yetkinlikler standardize edilmeye calışılmıştır. Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından, Dunya Tıp Eğitimi Federasyonu Global Standartları Avrupa Spesifikasyonları ve ABD Tıp Eğitiminde İşbirliği Komitesi'nin (LCME) Tıp Doktoru Derecesi Veren Tıp Eğitimi Programlarının Akreditasyonu İcin Standartları'ndan yararlanılarak Turkiye icin Mezuniyet Oncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları geliştirilmiştir.

İstanbul Medipol Universitesi’nde oğrenci merkezli uygulamanın ön plana çıkarıldığı bir eğitim verilmektedir. Tıp eğitimi Ulusal CEP çerçevesinde yürütülmektedir. Öğrencilerimiz, ayrıca, gelecekteki kendi bilimsel yonelimlerinden bağımsız olarak, bilimsel okuryazarlık kazanmaları amacıyla oluşturulan temel çekirdek dersleri almaktadırlar.

Fakültemizde entegre modelin ağırlıkta olduğu karma eğitim modeli uygulanmaktadr. Temel bilimler anabilim dalları arasındaki yatay entegrasyonun yanında, temel bilimler ile klinik bilimler arasındaki dikey entegrasyonun da sağlanması amaçlanmıştır. Bu modelde, konuların ilgili butun bilim dallarının katkısı ile birlikte hazırlanıp sunulması amaclanmakta ve butuncul tıp yaklaşımı esas alınmaktadır.

Uygulanan müfredat ve ağırlıklı uygulama fırsatları ile oğrencilerimize yaşam boyu kendi kendine öğrenme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. Salt bilgi aktarımından ote oğrencilerimizin eleştirel muhakeme yapabilecek duzeye eriştirilmeleri hedeflenmektedir.

Öğrencilerimize beceri laboratuvarında yeterli imkanlar sunulmaktadır. Her oğrenciye bir mikroskop düşecek şekilde tasarlanmış olan mikroskopi laboratuvarı ve diğer uygulama laboratuvarlarında ilgili derslerin pratiklerini yapma imkanı vardır. Temel bilgi teknolojileri ve hazırlık sınıflarının bilgisayar destekli dil eğitimi (CALL) dersleri yine her oğrencinin ayrı bilgisayarı olan bilgisayar laboratuvarımızda verilmektedir.

Başarılar dilerim,
Prof. Dr. Naci Karacaoğlan
Tıp Fakultesi Dekanı